Algemene voorwaarden

logo


Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gewichtsconsulent: Marianne Mengerink, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent
 • Cliënt: De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
 • Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend
 • Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.
Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. De combinatiepakketten klein en groot, de online begeleidingspakketten klein en groot en het PuurGezond Slank in 8 Stappenpakket dienen vooraf betaald te worden. Het is eventueel mogelijk om het bedrag voor de pakketten in twee termijnen te betalen, de betaling voor de eerste termijn dient bij alle pakketten voor aanvang van het 1e vervolgconsult voldaan te zijn. De betaling voor de tweede termijn dient, bij combinatie pakket klein, voor aanvang van het 4e vervolgconsult, bij combinatie pakket groot, voor aanvang van het 8e vervolgconsult, bij het online begeleidingspakket klein voor aanvang van het 4e vervolgconsult, bij het online begeleidingspakket groot, voor aanvang van het 8e vervolgconsult en bij het PuurGezond Slank in 8 Stappenpakket voor aanvang van het 7e vervolgconsult voldaan te zijn. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Artikel 7: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt ten allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 • Bedrijfsschade
 • Verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult.De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijkrecht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 11: Privacyverklaring
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de gewichtsconsulent een dossier aanlegt. Het dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt, gegevens over het te volgen traject en bevindingen die tijdens de consulten ter sprake komen. Daarnaast worden gegevens als woon- en werksituatie, hobby's, gezinssituatie en burgerlijke staat genoteerd. In enkele gevallen worden aantekeningen gemaakt die, na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, zijn opgevraagd bij een huisarts of een andere behandelaar. De gewichtsconsulent doet haar uiterste best om de privacy van de cliënt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke en medische gegevens en door er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot deze gegevens hebben. Hiervoor worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren. Alleen de gewichtsconsulent heeft toegang tot de gegevens in het dossier. De gewichtsconsulent heeft geheimhoudingsplicht. De details van het Privacybeleid van Gewicht in Balans Eibergen zijn te vinden op de website www.gewichtinbalanseibergen.nl.


Algemene voorwaarden

logo PWclub


Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Powerwalkingclub Eibergen: Gespecialiseerd bedrijf in Powerwalking.
  Powerwalkingclub Eibergen biedt op verschillende locaties Powerwalking lessen aan.
 • Powerwalking trainer: Marianne Mengerink, oprichter en eigenaar van Powerwalkingclub Eibergen, aangesloten bij Powerwalkingclub.
  Tevens in het bezit van een geldig certificaat Powerwalking Trainer.
 • Cliënt: De persoon voor wie Powerwalkingclub Eibergen/ de Powerwalkingtrainer lessen verzorgt/ aanbiedt.
 • Powerwalking startlocatie(s): De locatie(s) van waaruit de Powerwalkinglessen starten.
  De startlocatie is dezelfde als de eindlocatie.
Artikel 2
Powerwalkingclub Eibergen/ de Powerwalking trainer behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.
Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

Artikel 3
Powerwalkingclub Eibergen/ de Powerwalking trainer behoudt het recht een training te annuleren in verband met ziekte of andere (persoonlijke) onvoorziene omstandigheden van de Powerwalking trainer zelf. De Powerwalkinglessen zullen hervat worden zodra de Powerwalking trainer daartoe in staat is.

Artikel 4
Deelname aan een Powerwalking training geschiedt geheel op eigen risico.
Powerwalkingclub Eibergen/ de Powerwalking trainer is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de cliënten mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
Ook is Powerwalkingclub Eibergen/ de Powerwalking trainer niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Powerwalkingclub Eibergen/ de Powerwalking trainer georganiseerde activiteiten.

Artikel 5
Een Powerwalking training is intensief en blessuregevoelig.
Cliënten dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien er sprake is van gezondheidsklachten of overgewicht, of indien er een andere reden bestaat om te twijfelen aan een trainingsdeelname, is het aan te raden eerst advies in te winnen bij een (huis)arts.
Artikel 6
De betaling voor deelname aan Powerwalkinglessen (losse les, strippen- en maandkaart), dient te geschieden via de daarvoor bestemde betalingssystemen (contant, Tikkie, bankoverschrijving)
De kaarten en abonnementen dienen direct na verstrekking, voorafgaande aan de op de kaart vermelde startdatum, betaald te worden. De geldigheidsduur van de kaarten/ abonnementen staat vermeldt op de kaarten zelf en onder tarieven, als vermeldt op de website www.gewichtinbalanseibergen.nl en de website www.powerwalkingclub.com, onder locatie Eibergen.

Artikel 7
De startlocatie(s) van waaruit de Powerwalking lessen starten kan (kunnen) verschillen. De startlocatie(s) zullen voorafgaande aan de Powerwalking lessen duidelijk kenbaar gemaakt worden door de Powerwalking trainer en eveneens vermeldt worden op de website www.gewichtinbalanseibergen.nl, onder Powerwalking - startlocatie(s).
De eindlocatie is altijd gelijk aan de startlocatie

Artikel 8
Powerwalkingclub Eibergen/ de Powerwalking trainer behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte cliënten uit te sluiten van deelname aan een training.

Artikel 9
De cliënt dient zich via de daarvoor bestemde kanalen vooraf op te geven voor deelname aan Powerwalking (www.gewichtinbalanseibergen.nl / www.powerwalkingclub.com , telefonisch, WhatsApp, Facebook/ Messenger, email: m.mengerink@hotmail.com)

Artikel 10
Bij verhindering dient de cliënt zich uiterlijk 2 uur voor aanvang van een Powerwalking les af te melden bij de Powerwalking trainer, via de daarvoor bestemde kanalen (telefonisch, WhatsApp).

Artikel 11
De cliënt ondertekent voorafgaande aan de eerste Powerwalking les een door de Powerwalking trainer verstrekte verklaring waarin de cliënt aangeeft geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Powerwalkingclub Eibergen/ de Powerwalking trainer.

Artikel 12
De cliënt ondertekent voorafgaande aan de eerste Powerwalking les een door de Powerwalking trainer verstrekte verklaring waarin de cliënt akkoord gaat dat zijn/ haar gegevens door Powerwalkingclub/ Powerwalkingclub Eibergen/ de Powerwalking trainer bewaard zullen worden. Powerwalkingclub/ Powerwalkingclub Eibergen/ de Powerwalking trainer verklaart hierbij dat de gegevens van de cliënt noch ter inzage aan derden, noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Gratis kennismakings
gesprek?
Neem contact op!

Gewicht in Balans Eibergen is aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, daardoor is het mogelijk dat de consulten (gedeeltelijk) worden vergoed door je zorgverzekeraar, kijk dat dus even na!

Heb jij recht op vergoeding?